Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Προσλήψεις εργατών στην Αμφιλοχία

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Έως και 20 άτομα για πέντε ημερομίσθια το μήνα, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Κατά πλειοψηφία η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύµφωνα µε το νόμο οι ∆ήµοι µπορούν να προσλάβουν εργατικό και τεχνικό προσωπικό µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα , χωρίς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 , εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισµούς τους.
Ο συνολικός αριθµός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των δέκα ατόµων σε δήµους µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους και µεγαλύτερος των είκοσι ατόµων στους υπόλοιπους δήµους. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
Η συγκεκριµένη διάταξη κρίθηκε πολλαπλά ωφέλιµη για το ∆ήµο Αμφιλοχίας, αφενός διότι παρέχει ευελιξία και αφετέρου γιατί επιτρέπει την άµεση αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων της καθηµερινότητας και αποφασίστηκε, έτσι η πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως και είκοσι  άτοµα κατά µήνα, προκειμένου να καλύπτουν ανάγκες που θα προκύπτουν στις υπηρεσίες του ∆ήµου (τεχνική, καθαριότητα κτλ) και οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου οργάνου, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τα άτοµα αυτά θα πραγµατοποιούν τα ηµεροµίσθια ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά µήνα, είτε στην πυροπροστασία (καθαρισµό ξερής βλάστησης που ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιών), είτε στην τεχνική υπηρεσία (καθαρισµός επαρχιακού δικτύου), είτε στην καθαριότητα και οπουδήποτε αλλού προκύψει ανάγκη.
Στον προϋπολογισµό του Δήμου έχει προβλεφθεί πίστωση για πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια το µήνα σε κάθε υπηρεσία για όλο το έτος 2014 και θα βεβαιώνεται αντίστοιχα κάθε µήνα.
Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ισχύ µέχρι 31-12-2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου